5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)

تعرفه ها:

  کمتر از 10 فریم 11 تا 20 فریم 21 تا 50 فریم 51 فریم به بالا
عکاسی از محصولات کوچک با پس زمینه سفید در استودیو 100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 هر فریم انتخابی 60 با هماهنگی
عکاسی از محصولات با سایز استاندارد 100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 هر فریم انتخابی 60 با هماهنگی
عکاسی از محصولات بزرگ در محل 150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 120 هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 با هماهنگی
عکاسی از کارخانجات تا شعاع 50 کیلومتری تهران 200 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 هر فریم انتخابی 60 با هماهنگی
عکاسی از کارخانجات با فاصله بیش از 50 کیلومتری تهران با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی
عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی 150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 120 هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 با هماهنگی
عکاسی از کابینت 150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100 هر فریم انتخابی 80 هر فریم انتخابی 60 با هماهنگی
عکاسی از مواد غذایی با طراحی صحنه 100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 80 هر فریم انتخابی 60 هر فریم انتخابی 40 با هماهنگی
عکاسی 360 درجه برای محصولات کوچک 350 برای یک محصول